Problem ID Title Solved Submit Pass Rate
15211.4-01:判断数正负790146553.925%
15221.4-02:输出绝对值564171532.886%
15231.4-03:奇偶数判断824107077.009%
15241.4-04:奇偶ASCII值判断60895463.732%
15251.4-05:整数大小比较705205134.373%
15261.4-06:判断是否为两位数1025170760.047%
15271.4-07:收集瓶盖赢大奖722105568.436%
15281.4-08:判断一个数能否同时被3和5整除66691672.707%
15291.4-09:判断能否被3,5,7整除540101053.465%
15301.4-10:有一门课不及格的学生631158339.861%
15311.4-11:晶晶赴约会61393065.914%
15321.4-12:骑车与走路502140235.806%
15331.4-13:分段函数52794655.708%
15341.4-14:计算邮资42289347.256%
15351.4-15:最大数输出598101458.974%
15361.4-16:三角形判断584102057.255%
15371.4-17:判断闰年568117348.423%
15381.4-18:点和正方形的关系48970769.165%
15391.4-19:简单计算器45594548.148%
15401.4-20:求一元二次方程的根174101917.076%
15411.4-21:苹果和虫子2407112036.339%